Archive | July 4th, 2017

MGA SEMBAG KO PAKAISA MIPANTAG KO FOOD AGO FINANCIAL ASSISTANCE A DSWD

ANTONAA-I MAANA GIA FOOD AGO FINANCIAL ASSISTANCE?

Giae a food ago financial assistance na ipamgay ko mga mia-validate a bakwit odi na IDP a makakapopoon sa Marawi City. Paganay ron na miamgay a DSWD Central Office sa Sanggibo (P1,000) para ko mga bakwit inako Ramadan. Adun pun a ipamgay a P4,000 amay ko pumbalingan dun so mga bakwit sa Marawi City. Maana Limanggibo (P5,000) langon gia food ago financial assistance a ipamgay a gobyerno.

 

ANTAWAA-I PAKADAWAT SA GIA A P5,000 A FOOD AGO FINANCIAL ASSISTANCE?

Aya pakadawat sa gia Limanggibo a food ago financial assistance na sobo so mga miavalidate a bakwit o IDP sa CSWDO / MSWDO / DSWD, a sisii sa mga evacuation centers ago ko mbarambarang a walay maana Home-based.

 

ANDAY KIAPAMGAY SA FOOD ASSISTANCE A SANGGIBO (P1,000 PESOS)

Miagpoon mamgay a DSWD sa Sanggibo inako June 20 taman ko June 29, 2017 sii ko mga bakwit odi na IDP sa mga evacuation center ago home-based a miavalidate taman inako June 14, 2017. Giae a inipamgay na para ko peggaston o mga bakwit sa Ramadan ago Eidl Fitr.

 

OPAMA KA MIAKAKOWA AKO DUN SA SANGGIBO (P1,000) A FOOD ASSISTANCE POON SA DSWD INAKO JUNE 20-29, 2017 NA ANDA PUMAN I KAKOBRAA MI KO PATNGGIBO (4,000)?

So langon a bakwit odi na IDP a miakadawat dun sa Sanggibo (P1,000) inako June 20-29, 2017, na kakobra iran so Patnggibo (P4,000) iran amay ka mbaling siran dun sa Marawi, pakatokawon kano bo a DSWD-ARMM ko skedyul a kap-release.

 

ANDAY KAPAKAKOBRA O MGA BAWKIT O IDP A DA MAPUD KO MIAKAKOWA SA SANGGIBO (P1,000) A FOOD ASSISTANCE INAKO JUNE 20-29, 2017.

So langon a da makakowa sa Sanggibo na katimbul so kakowa iran a financial assistance amay ka mbaling siran dun sa Marawi City, maana Limanggibo (P5,000) langon a kakowa iran. Aya pamgay ago pagiskedyul na gia DSWD-ARMM. Tanodan tano a ayabo a pakakowa na so miavalidate a bakwit o IDP sa CSWDO / MSWDO / DSWD.

ANTONAY SOWAAN O BAKWIT ODI NA IDP A DAPN A MIAKOWA NIYAN A RELIEF ODI NA FINANCIAL ASSISTANCE A MAKAPOPOON SA DSWD?

Pakilista kano ko purok leader odi na barangay a kiatarosan niyo para kano niyan ma-endorse sa CSWD / MSWD / DSWD. Responsibilidad o omani purok leader ago barangay kapitan a miendorse iyan so mga listaan a bakwit odi na IDP, dadn a kailangan a papeles importante na mainterview iran so mga bakwit. So langon a dapn makaregister a bakwit odi na IDP na imanto bo a July 5, 2017 so katapusan a gawii a kapakaregister iyo.

 

OPAMA KA DI AKO MAKAREGISTER TAMAN SA JULY 5, 2017 , PAKAKOWA AKO PUN SA GIA FOOD AGO FINANCIAL ASSISTANCE?

Didun pakakowa sa gia assistance so mga bakwit a di pakaregister ko July 5, 2017. So langon a bakwit a miakaregister sa dipun maoma gianan a July 5, 2017 na ayabo ka-validate a DSWD.

 

ANTONAAE MAANA A GIA VALIDATION A DINGGALBEKEN A DSWD/ CSWDO / MSWDO?

So kamvalidate na isa ko mga okit-okit a dinggalbeken a DSWD / CSWDO / MSWDO a pakaokit sa interview ko mga bakwit odi na IDP. Isa ini ko mga okit-okit  o gobyerno para makowa o titu a mga bakwit so panabang kiran.

 

INO SO LANGON A KA INTERVIEW AGO KAVALIDATE A BAKWIT O IDP, BA PAKAKOWA SA GIA PAMUMUGAYAN?

O mailay a DSWD a bnar a bakwit so mianterview ago ma validate na kapakayan dun skanian a makakowa skanian sa gianan pamumugayan. Pero so kabnaran ami a naba pyor a bakwit na didun kapud ko mga pamumugayan.

 

MIAKAREGISTER AKO OGAID NA DA AKO KAPANGINGISAE ODI NA MA VALIDATE O TAGA DSWD, ANTONAAE SOWAAN AKUN?

Sung kano sii ko purok leader odi na barangay kapitan a katatarosan para mipangingisa iyo ron sa kapapantagan ko registration iyo. Siran a mga purok leader ago barangay kapitan na aya makipagstorya sa CSWDO/MSWDO a da kapun ma validate.

 

MIAVALIDATE AKO A DSWD OGAID NA DA KAMI MAKAKOWA SA MGA PAMUMUGAYAN A MAKAPOPOON SA DSWD, ANTONAAE SOWAAN AKUN?

Sung kano sii ko mga opisyal a barangay a katatarosan iyo an iyo pukatokawi so gawii a kapamgay sa mga relief goods So mga barangay opisyal na aya di-makindolona sa CSWDO/MSWDO pantag ko gawii o kapamgay sa relief goods. So CSWDO/MSWDO i pakarequest sa pamumugayan para ko mga bakwit sa barangay.

 

INO KAPAKAY BA A MAKAKOWA AKO SA PAMUMUGAYAN DERITSO SA OPISINA A DSWD?

Di kapakay. Daa pamumugayan sii ko solud a opisina a DSWD. Para ko mga bakwit a sisa evacuation center na ron kano dun pakakowa sa pamumugayan a DSWD. Para ko mga home-based a bakwit na sii kano dun pakanayaw ko mga barangay a katatarosan iyo. ###

Posted in NewsComments (0)

ANG MGA TANONG AT SAGOT TUNGKOL SA FOOD AT FINANCIAL ASSISTANCE NG DSWD

ANO ANG FOOD AND FINANCIAL ASSISTANCE?

Ang food assistance ng DSWD ay binibigay para sa mga bakwit na galing Marawi City. Nagbibigay ang DSWD ng P1,000 para sa pangangailangang pagkain sa Ramadan, at dagdag na P4,000 para sa kanilang pag-uwi sa Marawi City.

 

SINO ANG MAKAKATANGGAP NG P5,000 NA FOOD AT FINANCIAL ASSISTANCE?

Ang makakatanggap ng P5,000 ay yung napatunayan / na-validate ng DSWD / CSWDO / MSWDO na totoong bakwit galing sa Marawi, kasama na rito ang mga naninirahan sa mga evacuation centers, at home-based (mga bakwit na naninirahan sa komunidad).

 

KAILAN NAGSIMULA ANG PAGPAPAMIGAY NG FOOD ASSISTANCE?

Noong June 20-29, 2017, namigay ng P1,000 ang DSWD para sa mga na-validate na bakwit na nasa evacuation centers at home-based base sa listahan nga mga bakwit na na-validate noong June 14, 2017. Ito ay pinamigay kasabay sa selebrasyon ng Eid Al-Fitr – ang pagtatapos sa Ramadan.

 

NAKATANGGAP NA AKO NG P1,000 FOOD ASSISTANCE GALING SA DSWD NOON JUNE 20-29, 2017. KAILAN AT SAAN KO MAKUKUHA ANG P4,000?

Para sa mga nakatanggap na ng P1,000 noong June 20-29, 2017, matatanggap nila ang P4,000 doon sa Marawi City, sa kanilang pag-uwi. Ang schedule ng payout ay ilalathala ng DSWD-ARMM.

 

HINDI AKO NAKATANGGAP NG P1,000 GALING SA DSWD NOONG JUNE 20-29, 2017. KAILAN AT SAAN KO MAKUKUHA ANG FOOD ASSISTANCE?

Ang hindi pa nakatanggap ng P1,000 noon June 20-29, 2017, makukuha nila ang P1,000, kasama na ang P4,000 sa Marawi sa kanilang pag-uwi. Ang schedule ay ilalathala ng DSWD-ARMM. Ang rehistrado lang at na-validate ng DSWD ang makatanggap sa tulong pinansyal.

 

AKO AY LEHITIMONG BAKWIT GALING MARAWI, NGUNIT HINDI PA AKO NAKAKATANGGAP NG TULOG GALING SA DSWD. ANONG DAPAT KONG GAWIN?

Magparehistro sa inyong purok leader kung saan kayo pansamantalang naninirahan. HULYO 5, 2017 ang huling araw sa pagrerehistro ng mga bakwit. Ang inyong purok leader ang magbibigay ng inyong pangalan sa barangay kapitan. Responsibilidad ng barangay kapitan na maibigay ang inyong mga pangalan sa DSWD para i-validate, sa pamamagitan ng pag-iinterview sa inyo.

 

KUNG HINDI AKO MAKAKPAGREHISTRO PAGKATAPOS NANG HULYO 5, 2017, MAKAKATANGGAP PA BA AKO NG FOOD ANG FINANCIAL ASSISTANCE?

Dili na makadawat sa food assistance ang kadtong dili makarehistro sa Hulyo 5. Ang tanang bakwit nga nakarehistro sa dili pa Hulyo 5 ug nakarehistro nianang adlawa mao ray i-validate sa DSWD.

Hindi na makakatanggap ng food assistance ang hindi nakapagparehistro bago matapos ang Hulyo 5. Ang lahat ng mga bakwit na nakarehistro bago matapos ang Hulyo 5 ang mava-validate ng DSWD.

 

ANO ANG IBIG SABIHIN NG VALIDATION NG DSWD / CSWDO / MSWDO?

Ang validation ay isang proseso na ginagawa ng DSWD / CSWDO / MSWDO sa pamamagitan ng pag-iinterview sa mga bakwit upang mapatunayan na sila ay lehitimong bakwit galing Marawi City. Ito ay ginagawa upang ang mga binibigay nga tulong ay matatanggap sa mga lehitimong bakwit, at hindi sa mga nagsasamantala.

 

ANG LAHAT BA NA INI-INTERVIEW NG DSWD PARA VALIDATION MAKAKATANGGAP NG FOOD ASSISTANCE?

Kung mapatunayang lehitimong bakwit ang nakarehistro, kwalipikado na makakatanggap siya ng food assistance. Pero kung makitang hindi siya lehitimong bakwit galing Marawi City, hindi siya makakatanggap ng food assistance.

 

NAKAPAGREHISTRO AKO PERO HINDI AKO NA-INTERVIEW / NA-VALIDATE NG DSWD, ANONG DAPAT KONG GAWIN?

Makipag-usap kayo sa purok leader o barangay kapitan para sa status sa inyong pagrehistro. Ang barangay kapitan o barangay officials ang makipag-ugnayan sa CSWDO / MSWDO na hindi ka na-validate at sa gayun ay ma-interview kayo.

 

NA-VALIDATE NA AKO NG DSWD, PERO HINDI PA RIN AKO NAKAKATANGGAP NG TULOG GALING SA AHENSYA, ANONG DAPAT KONG GAWIN?

Makipag-usap kayo sa purok leader o barangay kapitan para malaman ang schedule sa distribution ng relief goods. Ang inyong barangay officials ang nakikipag-ugnayan sa CSWDO / MSWDO sa schedule ng pagbibigay ng relief goods. Ang CSWDO / MSWDO ang nagrerequest sa DSWD ng relief goods para mai-distribute ang mga ito sa inyong barangay.

 

PWEDE BA AKONG KUMUHA NG RELIEF GOODS O FOOD ASSISTANCE SA OPISINA NG DSWD?

Hindi pwede. Walang distribusyon ang ginagawa sa lahat ng opisina ng DSWD. Ang distribusyon ay ginagawa lang sa mga evacuation centers at barangay halls. Ang schedule ng distribusyon ay nakasalalay sa request ng CSWDO / MSWDO sa DSWD. ###

Posted in NewsComments (0)

DSWD FO X Update on Disaster and Response Operation as of 12NN July 4, 2017

The total number of IDPs served in the Region increases to 34,692 families or 162,196 persons. There are currently 40 evacuation centers in region 10 housing 2,731 families or 12,121 persons. The number of home-based families total to 31,961 or 150,075 persons.

The number of Evacuation Centers (ECs) in Region 10 is as follows: Iligan City – 5; Balo-i – 11; Pantar – 1; Pantao Ragat – 22; Cagayan de Oro City – 1.

For the whole province of Lanao del Norte including Iligan City, the total number of IDP families served increases to 29,762 or 142,176 persons. The number of families inside evacuation centers served, including Iligan City, is 2,727 or 12,105 persons. Home-based Families served in Lanao del Norte, including Iligan City, is 27,035 or 130,071.

For Iligan City alone, the number of IDP families served is 15,490 or 75,585 persons. There are 787 families sheltered in evacuation centers served or 3,808 persons, while the number of home-based IDP families served is 14,703 or 71,777 persons.

Five Evacuation Centers are still operational in Iligan City namely: Buru-un School of Fisheries, Buru-un Gym, Tibanga Gym, Bayanihan Gym, and Ma. Cristina Gym.

In Misamis Oriental, the number of IDP families served is 4,412 or 17,984 persons; four (4) families or 16 persons staying in the lone evacuation Center situated in Barangay Indahag, Cagayan de Oro City are served. The number of home-based IDP families is 4,408 or 17,968 persons.

In Bukidnon, the number of IDP families served remain at 423 families or 1,561 persons who are all home-based or staying with their relatives in the municipalities of Kalilangan, Lantapan, Pangantucan, San Fernando and the cities of Malaybalay and Valencia.

In Misamis Occidental, the number of IDP families served remain at 95 families or 475 persons who are all home-based temporarily residing in four barangays of Ozamiz City namely: Brgy. Maningcol, Brgy. Tinago, Brgy. San Antonio, and Brgy. Gango.

Total cost of assistance extended to IDPs amounts to P82,205,135.00 of which P78,908,025.00 is extended by DSWD. Breakdown of Cost assistance is P56,275,260.00 for Family Food Packs and P22,632,766.00 for non-food assistance.

The Province of Lanao del Norte provided P1,852,443.00 for IDPs and Non-Government Organizations (NGOs) also provided a total of P1,444,667.00 as recorded.

The DSWD addresses the concern of the Internally Displaced Persons (IDPs) housed in evacuation centers in Balo-i, Pantar and Pantao Ragat, the DSWD Field Office 10 is currently installing the 246 DSWD Family Tents to serve as temporary shelters for the IDPs. The Family Tents can house 1 family per tent.

DSWD FO X storage hub in Linamon, Lanao del Norte also has 1,574 Family Tents ready for installation to the different areas.

For IDPs with missing relatives or friends, they are advised to coordinate with the Office of Civil Defense in their respective areas. The Office of Civil Defense is the primary agency for coordination with regards to missing persons and other related concerns.

For IDPs in evacuation centers who wish to avail of transportation assistance or the Balik Probinsiya subsidy, they may ask the Camp Managers for referral letter to be submitted to social workers assigned at the Operations Center, who will assess them if they are qualified or not based on their Disaster Assistance Family Access Card (DAFAC) and Barangay Certification.

To date, a total of P109,779.00 is already released to 61 IDP family beneficiaries as transportation assistance for those who went home to their respective provinces.

IDPs can avail of both food and non –food assistance upon the endorsement from the Local Government Units through the Municipal City Social Welfare and Development Officers in the areas where they are temporarily residing for home-based IDPs and camp managers for IDPs living inside the evacuation camps.

The Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office X facilitates the on-going distribution of the P1,000.00 food assistance for Ramadan to all validated IDPs. To date, there are 25,934 validated IDP families throughout Region 10 (Lanao del Norte, Bukidnon, Misamis Oriental, Misamis Occidental) qualified for the said assistance – 79% have already received the assistance or 20,401 IDP families, which totals to P20,401,000.00. DSWD Field Office X is currently continuing the assistance pay-out for IDPs.

Burial assistance was extended to 18 families who lost their families during the conflict in Marawi.

DSWD-X has been continuously joining the Regional Coordination Command Center meeting along with the Office of Civil Defense, DSWD-ARMM, DOH and other agencies for regular updating, resolution of issues and point of collaboration pertaining to the disaster operation.

Based on Joint Statement issued by DSWD Secretary Judy Taguiwalo, DSWD-ARMM Secretary Haroun Al-Rashid A. Lucman, and Marawi City Mayor Majul Usman Gandamra, July 5, 2017 will be the last day of registration for all IDPs. The food and financial assistance of P5,000 will be given to the IDPs upon their return to their communities in Marawi City.

Posted in NewsComments (0)

Archives

Calendar

July 2017
S M T W T F S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8xPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1YS5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8yPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yi5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1Yy5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV80PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8xMjV4MTI1ZC5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9tcHVfYWRzZW5zZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9kaXNhYmxlPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cuZm8xMC5kc3dkLmdvdi5waC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxMy8wNS9pbmRleC5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9tcHVfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy5mbzEwLmRzd2QuZ292LnBoL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDEzLzA2L2Jhbm5lcl9mbzEwXzIucG5nPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cuZm8xMC5kc3dkLmdvdi5waDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8xPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzI8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMzwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF80PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRzX3JvdGF0ZTwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWx0X3N0eWxlc2hlZXQ8L3N0cm9uZz4gLSBsaWdodGJsdWUuY3NzPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYXV0aG9yPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy5mbzEwLmRzd2QuZ292LnBoL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLnBuZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlYXRfZW50cmllczwvc3Ryb25nPiAtIDY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9jYXRlZ29yeTwvc3Ryb25nPiAtIEZlYXR1cmVkPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl9pZDwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlZWRidXJuZXJfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZ29vZ2xlX2FuYWx5dGljczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWU8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gNTc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faW1hZ2Vfc2luZ2xlPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19sb2dvPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy5mbzEwLmRzd2QuZ292LnBoL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy1kc3dkbG9nb193cC5wbmc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2dhemV0dGUtZWRpdGlvbi88L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19yZXNpemU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvcnRuYW1lPC9zdHJvbmc+IC0gd29vPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvd19jYXJvdXNlbDwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaG93X3ZpZGVvPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAyNTA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBHYXpldHRlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2Fkczwvc3Ryb25nPiAtIGE6Mjp7aTowO3M6NjQ6Imh0dHA6Ly93d3cuZm8xMC5kc3dkLmdvdi5waC93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzQtZmF2aWNvbi5wbmciO2k6MTtzOjY4OiJodHRwOi8vd3d3LmZvMTAuZHN3ZC5nb3YucGgvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy8zLWRzd2Rsb2dvX3dwLnBuZyI7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3ZpZGVvX2NhdGVnb3J5PC9zdHJvbmc+IC0gVmlkZW88L2xpPjwvdWw+